Skip to main content

Třetí ročník profesního výcviku BCST Ostrava 2023/2024
je otevřen, přijímáme přihlášky do výcviku.
Vstupní seminář se koná 17. – 21. května 2023

Další informace na čísle      +420 704 595 509 – David

Body Intelligence Training je mezinárodní škola biodynamické kraniosakrální terapie s celosvětovou působností, založená Gedem Sumnerem a Stevem Hainesem. Ged a Steve pocházejí z Velké Británie, kde v 90. letech absolvovali výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii u Franklyna Sillse. Jejich vizí je generovat kompetentní kvalitní odborníky, aby terapie prosperovala a byla k dispozici veřejnosti. Rovněž se podílejí na neustálém vývoji osnov kurzu, který odráží nový vývoj v v této oblasti.
Výcvik je začleněn do Mezinárodního sdružení biodynamických škol (IABT).

Body Intelligence Training nabízí absolventům základního výcviku označení BCST (Biodynamic Craniosacral Therapist). Jejich výcvik je uznáván profesionálními subjekty po celém světě.

Účastníci se mohou zúčastnit prvního semináře, aniž by se zavázali k celému výcviku. První seminář je úvodem do základních kontaktních dovedností, vztahujících se k biodynamickým pohybům a poskytne příležitost vyzkoušet si tento přístup. Je to příležitost pro všechny, kteří chtějí změnit profesi a stát se kraniosakrálním terapeutem – anebo prohloubit své dovednosti a možnosti práce s tělem a traumatem, pokud jste z oboru.

V ČR vyšla kniha Geda Sumnera a Steva Hainese s názvem Kraniosakrální terapie Biodynamický dech života přeložena do češtiny.

Všechny semináře výcviku, které přednáší zahraniční lektoři, jsou tlumočeny do češtiny a také tištěné výukové materiály jsou v českém jazyce. Během výcviku mají studenti k dispozici české asistenty.
Tutory- lektory pro výcvik v ČR  jsou:
Mark Allison, Josef Steiner, Jade Wood
David Linzer,

Více info o výcviku Ostrava 2023-24 - www.Bodyintelligence.com

Popis profesního výcviku Biodynamické kraniosakrální terapie

BCST výcvik je sebezkušenostní praktický výcvik pro jednotlivce, kteří se chtějí stát kvalifikovanými kraniosakrálními terapeuty. Je rozvržen do deseti pětidenních seminářů a trvá přibližně dvacet měsíců. Výcvik je veden v biodynamickém přístupu zaměřeném na přirozenou moudrost těla.  Biodynamický přístup umožňuje vznik vrozených inteligentních procesů a přináší autentické fyziologické a psycho-emocionální změny. Praktikant díky naslouchání přirozeným prioritám klientova těla vytváří podmínky pro změnu a povzbuzuje celý systém, aby se tyto priority i podmínky vyjevily. Umění terapeuta je spojit se základními silami zdraví a usnadnit proces přirozené reorganizace. Tyto síly se projevují jako jemný pohyb tkání a tekutin, které lze cítit citlivýma rukama. Biodynamická kraniosakrální terapie využívá k uzdravení přístup celé bytosti se vzájemnou propojeností mysli, těla a ducha a tato celistvost je hluboce uznávána.

Kvalitu výcviku zajišťuje

 • Tým zkušených lektorů, kteří tvoří kvalitní a otevřený prostor pro výuku
 • Podpůrný vztah lektor – student, jakožto základ zdravé podpůrné skupiny
 • Výuka v konceptu holistické povahy lidského bytí
 • Jasně a citlivě vedené supervize – zpětné vazby
 • Bezpečné prostředí k vašemu růstu
 • Důraz na kvalitu, aby výsledkem výcviku byl úspěšný a efektivní terapeut

Záměr výcviku

Záměrem výcviku je poskytnout život transformující vzdělávací proces, který vytvoří kvalitního odborníka v daném oboru. Výcvik jde do hloubky a je komplexní, ctí historické původní kořeny práce stejně jako nové přístupy související s vývojem v této oblasti. Důraz je kladen na rozvoj palpačních, percepčních a léčebných dovedností, které může student – praktikant integrovat do své praxe krok za krokem. Výcvik je navržen tak, aby informace a dovednosti získané na každém semináři byly rozvrstveny a navazovaly na sebe v jednotlivých seminářích. Výcvik poskytuje řadu teoretických a praktických dovedností, které vytvářejí základ pro úspěšnou praxi: kontaktní a léčebné dovednosti, klinické porozumění, řízení praxe a seberozvoj. Cílem výcviku je usnadnit studentům praktické uplatnění těchto dovedností v praxi kraniosakrální terapie na skutečných lidech se skutečnými problémy a podmínkami, aby mohli poskytovat účinnou a bezpečnou léčbu.

Zde jsou některé z klíčových dovedností, které se během výcviku naučíte:

Palpační dovednosti

Palpace znamená vnímání tkání těla dotekem. Abyste si byli vědomi jemných pohybů a jejich kvalit v těle, je nutné si vypěstovat vysoký stupeň citlivosti doteku. Výcvik tuto vaši citlivost vůči sobě i klientovi prohlubuje mnoha praktickými cvičeními na uvědomování si těla a jeho anatomii prostřednictvím vlastního prožitku a sebezkušenosti. Výcvik přibližuje a nabízí způsoby, jak si více uvědomovat tělo a vytváří schopnost rozlišovat tkáně a struktury ve vašem vlastním těle a nakonec i ve vašem klientovi. Výcvik proto zahrnuje také výuku anatomie jako způsob zvyšování povědomí o vlastním těle a jeho fyziologii.

Percepční dovednosti

Percepce znamená vnímání. Naučíte se vnímat jednotlivé úrovně těla – fyzické, tekutinové a energetické a jak se tato těla navzájem prolínají a ovlivňují. Výcvik vás vede k tomu, abyste dokázali být plynoucí a pohybliví ve vaší schopnosti vnímat a vidět tělo a svět jinýma očima.

Umění doteku

Naučíte se, jak získat přístup k citlivosti svých rukou, abyste se cítili hluboko v těle vytvořením prostorného příjemného dotyku. Dotýkat se způsobem, který vytváří holistický vztah a přivádí vás do povědomí o strukturách vzdálených vašim rukám spolu s vnímáním kontinuity a propojenosti tělních tkání a tekutin.

Léčebné dovednosti

Výcvik vás provede léčivým uměním, jak jednat s různými typy klientů a jejich potřebami, jak pracovat s procesy, které se během ošetření vyjevují. Také se naučíte bezpečně zvládat projevy traumatu.

Klinické pochopení souvislostí

Výcvik vás povede k praktickému, citlivému a rozumnému úsudku nad klientovým zdravím. Vypěstujete si zdravou schopnost posouzení kvality zdraví ve vztahu k možnostem klienta a jeho základním vzorcům

Rozvoj odborné praxe a osobní rozvoj

Dozvíte se, jak se v praxi uplatnit jako profesionální terapeut a jak být úspěšný. V praxi pracujete jako etický odborník a zavazujete se neustále rozvíjet své dovednosti.

Výukový proces

Profesní výcvik probíhá formou deseti pětidenních seminářů v rozmezí dvou let. Tato doba je nezbytná k tomu, aby se klíčové dovednosti mohly rozvíjet a upevňovat pravidelným nácvikem. Semináře jsou intenzivní a prožitkové a jsou směsicí teorie, verbálního učení, diskuzí, zkoumání v malých skupinách a praktických prací na těle. Rozvoj praktických dovedností je založen na vlastních průzkumech a zkušenostech během vzájemných ošetření, podporovaných supervizí lektorů. Biodynamická kraniosakrální terapie je procesně orientovaná praxe a vyžaduje od odborníků, aby byli kvalifikovaní v práci se svými vlastními somato-emocionálními vzory i s klienty. Hluboké naslouchání, které je v práci nabízeno, umožňuje, aby vznikly zkušenosti a prožitky, které vznikají jako procesy těla a mysli. Vzájemná ošetřování při práci na stolech během semináře se přirozeně integrují do vašeho hlubšího vzorování, které se osobně transformuje a je klíčovým zážitkem z učení, abyste se stali terapeutem. Většina hlubšího pochopení práce vychází ze zážitkové práce, z vlastního prožitku. Je nutné pokračovat v tomto procesu mezi semináři se vzájemným ošetřováním po celou dobu trvání kurzu. Tato praktická domácí příprava mezi jednotlivými semináři je nezbytná.

Studium a praxe

Výcvik zahrnuje intenzivní domácí přípravu složenou ze studia teorie, písemných úkolů a praktických cvičení. Písemné úkoly a popis průběhů praktických cvičení poskytují lektorům zpětnou vazbu o tom, jak se zlepšujete a vyvíjíte. Písemné úkoly zahrnují kraniosakrální orientovanou anatomii, filozofii a klinická pozorování. Během výcviku budete pravidelně dostávat od lektorů zpětnou vazbu o vašem porozumění a dovednostech. Na konci prvního ročníku projdete procesem sebehodnocení, který má pomoci objasnit všechny oblasti, ve kterých ještě tápete. Ve druhém ročníku se budeme věnovat případovým studiím, tzv. kazuistikám. To vám poskytne lepší orientaci a porozumění v praxi a v procesech léčby. Během celého výcviku je k dispozici zpětná vazba přímo během procvičování práce na stolech, lektoři a asistenti jsou vám po celou dobu k ruce, můžete také jednotlivá praktická cvičení vyzkoušet přímo na lektorech a asistentech tak, aby vám dali přesnou a efektivní zpětnou vazbu a případná doporučení ke zlepšení.

Obsah výcviku

Seminář 1 – Vztahový dotek

První seminář je zaměřen na zkoumání fenoménu dotyku, prostoru, vnímání a přílivových forem a nahlédneme do hlubin kraniosakrálního biodynamického konceptu.

Témata:

 • Vztahové pole
 • Holistický posun
 • Projevy Dechu života
 • Pole vnímání (percepční pole)

Začínáme se dívat na:

 • Klid a neutrál
 • Zdrojování
 • Podmíněné vzorce zkušeností
 • Vrozený plán léčení

Praktické dovednosti – jak:

 • vytvořit rovnovážný stav vědomí, co jsou to praktikantova fulkra
 • dosáhnout klidového stavu ve vašem vlastním systému
 • vyjednat kontakt s klientem
 • se usadit a naslouchat systému klienta
 • vytvořit jasné vztahové pole
 • vnímat primární respiraci ve svém vlastním těle i v těle klienta
 • rozpoznat neutrál v sobě i v klientovi
 • pozvat systémový klid do systému vašeho klienta
 • nabídnout široké percepčního pole

Seminář 2 – Středová linie

Ve druhém semináři budeme prozkoumávát páteř z několika hledisek – z hlediska funkčního celku, přirozeného fulkra pro zdraví celého systému a také jako vodiče pro primární energie v sytému tělo-mysl. Celý systém se přenastavuje-opravuje podél této primární osy- podél primární středové linie.

Témata:

 • Embryologický původ
 • Originální zdraví a vrozený plán
 • Primární středová linie
 • Holistická páteř
 • Dva póly – křížová kost a týlní hrbol (sacrum-occiput)
 • Dynamika pohybu páteře
 • Tekutá páteř
 • Klíčová kloubní spojení

Začínáme se dívat na:

 • Přirozené rovnovážné stavy
 • Tkáně, tekutiny, potence
 • Poznávání těla
 • Rozpoznání a léčení následků traumatu

Praktické dovednosti – jak:

 • zdraví páteře ovlivňuje zdraví celého těla
 • rozeznávat projevy primární středové linie
 • naslouchat páteři jako funkčnímu celku
 • vnímat souvislosti mezi přirozenými zakřiveními páteře, soudržností jednotlivých obratlů a kontinuitou páteře a rozpoznávání jejích vzorců
 • rozpoznávat facilitované (přetížené, podrážděné) segmenty páteře a jejich vliv na viscerální a somatické nervové oblouky a jak je ošetřit
 • získat dovednosti pro posouzení klientova zdravotního stavu

Seminář 3 – Dynamika těla jako celku

Třetí seminář zkoumá fenomén holismu. Když tělo komunikuje a pohybuje se jako celek, má lepší přístup ke zdraví. Pohlédneme na kontinuitu tkání, tělesných vzorců, jejich tvarů a vzájemnou provázanost pohybu napříč celým tělem.

Témata:

 • Pojivové tkáně
 • Fasciální síť
 • Reciproční pohyb membrán
 • Horizontální a příčné struktury
 • Tělo – pole jako celek
 • Vyjasnění celotělových vzorců
 • Projevy traumatu
 • Kyčle a ramena jako klíčové uzly fasciální sítě
 • Široké pole vnímání a LongTide
 • Rozvoj praxe: vyhodnocení diagnostické základní linie, pojmenování a zápis ošetření

Praktické dovednosti – jak:

 • zdravá matrice pojivových tkání ovlivňuje zdraví celého systému
 • správně vyhodnotit zdravotní stav pojivové tkáně
 • cítit celotělové vzorce
 • vnímat rozdíly mezi podélnými a příčnými napěťovými vzorci, jejich vzájemné prolínání a vztahy mezi nimi
 • rozpoznávat vlastnosti membrán durálního vaku a jeho vztahu k falxu a tentoriu, jakožto  klíčovým strukturám pro zdraví lebky
 • naslouchat rytmu pohybu durálního vaku a vyhodnotit úroveň jeho mobility – pohyblivosti

Seminář 4 – Rezonance lebky a pánve

Tento čtvrtý seminář zkoumá primární respiraci v oblasti lebečních a pánevních kostí. Věnuje se vzájemnému pohybu obou konců primární středové linie a pozorování, jak tyto synchronní pohyby vytvářejí zdraví.

Témata:

 • Mobilita a motilita spodiny lebeční a pánevních kostí
 • Podmíněné vzorce
 • Specifické rezonance
 • Bipolární kontakt
 • Integrace a zdroje
 • Projevy kostí a membrán
 • Rezonance středu a periferie – středová linie a končetiny
 • Rozvoj praxe: struktura ošetření, léčivý proces, bezpečí v praxi

Praktické dovednosti – jak:

 • rozeznat kvalitu vyjádření zdravé motility kostí
 • kvalita zdraví reciproční tenzní membrány ovlivňuje kosti na středové linii
 • vnímat celotělové vzorce v rezonanci lebky a pánve
 • vnímat falx a tentorium jako hlavní struktury pro kvalitu pohybu kostí spodiny lebeční
 • vnímat durálním vak jako hlavní strukturu spojující pánev a lebku

Seminář 5 – Porod, zážehy a původní zdraví

Pátý seminář vám poskytne mnoho důležitých vědomostí –  jak se vyvíjíme in utero a jak prenatální podmínky ovlivňují zdraví. Kraniosakrální terapie může vytvořit vztah k těmto časným silám a usnadnit přeuspořádání systému, který byl ovlivněn nepříznivými podmínkami během vývoje. Budeme se věnovat procesu porodu a souvislostem, jak se tělo a celý systém formuje v reakci na tuto jedinečnou událost.

Témata:

 • Prenatální zkušenost a psyché
 • Vzorce-otisky spodiny lebeční a jejich rezonance
 • Pozice těla při porodu
 • Jak na tělo novorozence působí vytvoření vazby (bonding)
 • Transpersonální přesah
 • Stimulace a omezení
 • Rozvoj praxe: rozvíjení důvěry v inteligenci těla, diagnostikování zdraví a hodnocení změn

Praktické dovednosti – jak:

 • vnímat lebeční distorze pomocí Sutherlandova a Beckerova úchopu hlavy
 • perinatální události formují vzorce spodiny lebeční a celého těla
 • se orientovat na lebku, jako na vak tekutin, vnímat jaké účinky mají jednotlivé fáze porodu na tento tekutinový vak (lebku novorozence)
 • vnímat vzorce komprese, úklonů a rotace (side-bending a torze) na SBS
 • vnímat horizontální a vertikální posun – nefyziologické vzorce SBS
 • prohloubit vnímání LongTidu prostřednictvím horizontálního širokého percepčního pole
 • prohloubit dovednosti práce se zdroji, bytí v přítomnosti, porozumění stimulaci a omezení

Seminář 6 – Viscerální inteligence

V tomto semináři blíže prozkoumáme, jak se naše vnitřní orgány (vnitřnosti) cítí a pohybují, jaký je jejich embryologický původ a primární projevy zdraví a jak kraniosakrální ošetření může zásadním způsobem změnit jejich fyziologii.

Témata:

 • Viscerální nervový systém
 • Mozkový kmen v reakci na boj nebo útěk
 • Limbický systém a emoce
 • Naše orgány, jejich projevy a klinické úvahy
 • Ošetření střeva a pupku
 • Fyziologické účinky klidu
 • Rozvoj praxe: akutní a chronické stavy, řešení závažných onemocnění, vztah s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými klienty

Praktické dovednosti:

 • ošetření perikardu a jeho spojení s ostatními tkáněmi, ošetření linie spodiny lebeční a bránice
 • orientace na tekutinovou povahu orgánů a fyziologii těla
 • ošetření pobřišnice jako viscerální reciproční tenzní membrány
 • ošetření střeva jako celku a vnímání pohybu a potence na jeho jednotlivých částech
 • prohloubení dovedností naslouchat projevům kraniosakrálního rytmu a tekutinové vlny na tělesných strukturách
 • vliv klidového bodu na fyziologii jednotlivých orgánů
 • orientace na tělní dutiny jako na vnitřní prostory
 • pochopení holistické povahy vnitřností, tekutin, nervového systému a potence
 • prohloubení schopnosti rozlišování (diferenciace)

Seminář 7 – Neurální matrice

Sedmý seminář zkoumá tekutinový / elektrický projev centrální nervové soustavy. Ukážeme si, jak náš mozek cítí a jak reaguje na lehký dotek a jak můžeme díky jemného doteku navázat kontakt s otisky a vzorci v nervovém systému tak, abychom dosáhli plynulejší dynamiky proudění.

Témata:

 • Mozek jako celek
 • Neurální proud
 • Komory a rezervoáry hluboké potence
 • Krev a mozek
 • Stavy mozku
 • Nervová facilitace
 • Psycho-neuroimunoendokrinní odpověď
 • Ticho v centrálním nervovém systému
 • Moře klidu
 • Rozvoj praxe: být úspěšným kraniosakrálním terapeutem, jak fungovat jako samostatně výdělečně činný terapeut

Praktické dovednosti:

 • Komorový systém mozku jako zdroj potence, zvyšování potence v komorách – klidový bod
 • Jak zdraví ve třetí mozkové komoře ovlivňuje zdraví v celém systému
 • Projevy zdraví na nervové tkáni, rovnovážné stavy, ošetření jednotlivých částí mozku a očí
 • Ošetření žilních splavů, podpora mobility a potence
 • Ošetření mozkového kmene a zmírnění aktivace nervového systému
 • Ošetření hypotalamu, hypofýzy a rozpoznání endokrinních změn v těle

Seminář 8 – Obličejový komplex

V tomto semináři se zaměříme na zkoumání dynamiky obličeje. Podíváme se na to, jak obličej funguje ve vztahu k neurokraniu a celému tělu ve vzájemných vztazích.  Zejména se zaměříme na stěžejní vztah čelisti a hrdla k celému tělu, jakožto fulkrum  silných fyziologických a psychoemotivních projevů a omezení.

Témata:

 • Kraniální nervy a smyslové orgány obličeje
 • Pohyby a emoce obličeje
 • Dynamika tvrdého patra
 • Čelist a temporomandibulární kloub (TMJ)
 • Projevy zadržených-potlačených emocí v obličeji
 • Čelist a prožitek šoku
 • Hrdlo a jeho otisky
 • Empatický praktikant
 • Síla respektu, uznání a ne-dělání
 • Rozvoj praxe: formulace fyziologie emocí a bolesti, rozvoj přítomnosti a jednoduchosti léčby

Praktické dovednosti:

 • Rozpoznání vrozených otisků v komplexu obličeje
 • Rozpoznání komprese temporomandibulárního kloubu a její projevy
 • Porozumění důsledkům chronického napětí čelistí a jeho vlivu na všechny systémy těla, zejména na imunitní odpověď, trávení, držení těla a emoční represe
 • Práce s jazylkou jako s přirozeným fulkrem pro strukturální a emocionální zdraví hrdla
 • Schopnost naslouchat obličeji jako celku ve vztahu k jeho jednotlivým tkáním
 • Schopnost přesněji pojmenovat otisky a vzorce, jejich kvalitu a směr

Seminář 9 – Prohlubování vztahového pole

Těhotenství, porod a rané dětství jsou hluboké a formativní časy. Tyto první okamžiky mohou určit mnoho aspektů našeho zdraví a přirozenosti, které podmiňují zbytek našeho života. Kraniosakrální terapie nabízí hluboké pochopení těchto událostí a prostřednictvím jedinečného a hlubokého kontaktu s lidským systémem může pomoci vyjádřit vrozenou životní sílu v každém jednotlivci. Schopnost efektivně využívat tyto dovednosti může pomoci vývoji embrya, plodu, dítěte a matky.

Témata:

 • Vztah matka a dítě
 • Ošetření matky a novorozence po porodu
 • Projevy zdraví a projevy traumatu u matky a dítěte
 • Poporodní období a změny, ke kterým během něj dochází
 • Fyziologické změny v těhotenství
 • Ošetření těhotné ženy a uznání přítomnosti dítěte
 • Podmínky v době před porodem
 • První ošetření matky a dítěte
 • Ošetření kojenců a batolat
 • Verbální dovednosti
 • Umění přítomnosti v klidu
 • Péče o sebe jako o praktikanta a význam supervize

Praktické dovednosti:

 • Anatomie ženské pánve
 • Prohlubování schopnosti vytvářet vztahové pole s více osobami
 • Práce v kratším časovém rámci a s omezeným kontaktem
 • Využití faktorů podporujících vytváření bezpečí
 • Podpůrný hovor při práci s traumatem
 • Práce se zážehy z pohledu novorozence
 • Význam a role autonomního nervového systému při porodu a bondingu

Seminář 10 – Inteligence buňky

V tomto semináři se blíže podíváme na holistickou podstatu těla. Nervový systém, endokrinní systém a imunitní systém jsou složitě propojeny a doplňují se, což společně ovlivňuje naše emocionální a psychologické stavy. Nová biologie a nová věda budou zkoumány jako teorie, které nám pomohou pochopit, co se skrývá za fyzickým a emočním podmiňováním, spolu s praktickými způsoby, jak tyto znalosti přenést do praxe a setkat se se systémy vašich klientů skutečně holisticky.

Témata:

 • Fenomén osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA)
 • Metabolická pole a štítná žláza
 • Účinnost imunitního systému, pole imunitních orgánů
 • Matice hormonální molekulární tekutiny
 • Regulace neuroendokrinního imunitního systému
 • Pochopení stresové / zánětlivé reakce
 • Rozvoj praxe: budování vaší praxe, právní požadavky, neustálý vývoj

Praktické dovednosti:

 • Vnímání osy HPA, schopnost posoudit její úroveň biodynamického zdraví a reakce na stres
 • Rozpoznání potence třetí mozkové komory jako klíčové potence pro zdraví celého systému
 • Rozpoznat zdravou imunitní odpověď, práce s imunitními orgány
 • Navázání vztahu s lymfatickým systémem, podpora systému, lymfy, dynamiky pohybu a potence
 • Identifikovat epifýzu jako fulkrum pro přirozenou rovnováhu a rytmus.
 • Vztah k tělu na molekulární úrovni

Místo konání výcviku

Celý výcvik probíhá v prostorách kraniosakrální terapie neurorehabilitačního centra Arcada Neuromedical Center v Ostravě-Hrabůvce, Mitušova 8.

www.arcada-center.com

Termíny  výcviku

2. skupina 2022-2023

Tato skupina je již uzavřena.

Semináře začínají vždy v 9. 30 a končí v 17.30, v neděli končí v 16.00

 

Seminář Datum Tutor
Sem 1
20 Jul 2022 – 24 Jul 2022 Mark Allison
Sem 2
07 Sep 2022 – 11 Sep 2022 Jade Wood
Sem 3
26 Oct 2022 – 30 Oct 2022 Josef Steiner
Sem 4
11 Jan 2023 – 15 Jan 2023 Mark Allison
Sem 5
01 Mar 2023 – 05 Mar 2023 Jade Wood
Sem 6
26 Apr 2023 – 30 Apr 2023 Josef Steiner
Sem 7
21 Jun 2023 – 25 Jun 2023 Mark Allison
Sem 8
06 Sep 2023 – 10 Sep 2023 Jade Wood
Sem 9
01 Nov 2023 – 05 Nov 2023 Josef Steiner
Sem 10
17 Jan  2024 – 21 Jan  2024 Mark Allison

Termíny výcviku

3. skupina 2023-2024

Tato skupina přijímá nové zájemce.

Semináře začínají vždy v 9. 30 a končí v 17.30, v neděli končí v 16.00

Seminář Datum
Tutor
Sem 1 17  – 21 května 2023
Sem 2 19  – 23 července 2023
Sem 3 20  – 24 září 2023
Sem 4 15  – 19 listopadu 2023
Sem 5 03 – 07 ledna 2024
Sem 6 28 – 03 března 2024
Sem 7 24 – 28 dubna 2024
Sem 8 19 – 23 června 2024
Sem 9 14 – 18 srpna  2024
Sem 10 09 – 13 října 2024

Jak se přihlásit:

Vyplňte prosím přihlašovací formulář, který je na stránkách školy Body Intelligence a je v češtině. Vyplnit jej můžete ve svém rodném jazyce.

Přihláška k BCST výcviku

Pokud  budete potřebovat s přihláškou poradit, vyplňte prosím formulář níže, my se s Vámi spojíme a pomůžeme Vám s oficiální přihláškou k výcviku školy Body Intelligence.

Cena výcviku

Celý výcvik – semináře 1 až 10 – stojí 7 300 Euro. Jeden seminář stojí 730 Euro. První seminář může být také jako ochutnávka celého výcviku, je nezávazný, ale je součástí celého výcviku. Je to vstřícná nabídka pro ty, co ještě nejsou rozhodnuti, jestli je to pro ně to pravé, či nikoliv. K závazku absolvování celého výcviku se rozhodujete až po skončení prvního semináře.

Možnosti placení jsou následující:

 1. Zaplatíte první seminář ve výši 730 EUR. Pokud se rozhodnete pokračovat a absolvovat celý výcvik, doplatíte najednou po skončení prvního semináře částku 6242 EUR (zde máte 328 EUR slevu). Celková cena celého výcviku bude 6972 EUR.
 2. Zaplatíte první seminář ve výši 730 EUR a další čtyři platby ve výši 1642 EUR budou následovat po 1. semináři,  po 3 semináři a po 5. semináři a po 7. semináři. Výsledná celková částka je 7300 EUR.
 3. Zaplatíte první semninář 730 EUR a následně 22 měsíčních splátek ve výši po 314 EUR (zahrnuje 5% administrační polatek). První splátka se platí po 1. semináři. Celková výsledná částka je pak 7 638 EUR.

Ze zkušenosti s již probíhajícím výcvikem vám můžeme potvrdit, že jakýkoliv váš osobní platební plán je akceptován. Vedení školy Body Intelligence akceptuje možnost změny plateb, vše je o komunikaci.