Skip to main content

Co je to psychospirituální krize?

By 4. 9. 201715 srpna, 2018Odborná sekce, Zajímavosti

Psychospirituální krize je něco, co vám změní život. Já sama jsem si tímto obdobím prošla v letech 2012 – 2013. Otevřelo se mi tzv. třetí oko, zažila jsem stavy rozšířeného vědomí, zažila jsem svoje početí, prenatální období, porod, několik proscesů umírání a smrti, byla jsem na zasedání Galaktické rady … pochopila jsem, kdo jsem, jaký je smysl mé existence tady na Zemi, jaký úkol mi byl svěřen a jakými výzvami si potřebuji projít. Jsem blázen? Jak se to vezme, pro někoho ano, pro někoho ne. Mi osobně to všechno dává smysl a zapadá to do hlubšího konceptu mého bytí, pomáhá mi to pochopit utrpení ostatních lidí. A to je pro mně prvořadý úkol – být tady pro každého trpícího člověka, který potřebuje pomoc, aby pochopil, co se to s ním děje, aby pochopil svoje nemoci, svoje utrpení, svoje bolesti a mohl se díky tomuto uvědomění stát celistvým. Jedině tak zmizí z našeho života utrpení a bolest a život se stane radostnou a naplnující záležitostí.

Co je to psychospirituální krize?

Wikipedie: Psychospirituální krize (angl. spiritual emergency, případně spiritual crisis) je jednou z forem krize vlastní identity. Jde o stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v názorovém či hodnotovém systému (např. jeho jedinečné cíle, hodnoty, postoje, přesvědčení), zpravidla v důsledku mimořádného spirituálního zážitku. Jeho příčinou mohou být též mimořádné stavy vědomí, mystické, paranormální či jiné neobvyklé zážitky. Člověk se jimi může cítit ohrožen nebo má kvůli nim potíže se zvládáním každodenního života.

Psychologové a psychiatři jsou zpravidla při setkání s výše uvedenými symptomy velmi obezřetní, neboť psychospirituální krize v mnohém připomínají vážné duševní poruchy z okruhu psychóz. Rozhodnout, zda se jedná o duchovní krizi, v praxi znamená zároveň stanovit, zda by klientovi pomohla alternativní strategie léčby vypracovaná odborníky na tuto problematiku (S. Grof, Ch. Grof, D. Lukoff, E. Bragdon, J. Perry, E. Podvoll a další).

Ke klíčovým znakům odlišujícím psychospirituální krizi od psychóz patří především schopnost klienta i v průběhu dramatických prožitků vytvořit a udržet adekvátní psychoterapeutický vztah, komunikovat a spolupracovat. Dále také schopnost připustit, že proces může vycházet z vlastní psýché, zájem o probíhající zkušenost a její význam, nenarušené myšlení a základní orientace v sociálním světě. Psychospirituální krize mívá relativně náhlý nástup, před kterým jedinec nemívá trvalejší potíže s navazováním vztahů a uplatněním ve společnosti.

Naopak projektování vnitřních obsahů na vnější osoby či události, déle trvající identifikace s těmito obsahy (např. „Jsem spasitel!“), přítomnost pronásledujících hlasů a bludů nebo destruktivní a sebedestruktivní tendence jsou indikací pro upřednostnění tradičních léčebných postupů.

Projevy jsou velice individuální a mohou vzájemně přecházet jedná v druhou.

 • Komunikace s duchovními průvodci a “channeling” – setkání s bytostmi, nehmotného charakteru, jež zaujímají pozici učitele , průvodce, ochránce.informace jsou sdělovány pomocí hlasů a přímých myšlenkových pochodů, osoba je v transu a informace zapsány jsou spolehlivé.
 • Krize z otevření mimosmyslového vnímání – ESP– příval informací z neobvyklých zdrojů/ intuice , telepatie, jasnovidnost/, nejdramatičtější OOBE.
 • Probuzení kundaliní – hadí síly, /tvořivé kosmické energie/, jež se může aktivovat meditací, specifickými cvičeními, porodem. Její aktivací dochází k vzestupnému očiš»ování od traumatických zážitků na úrovni čaker, až po krije – nejdramatičtější fyzické a duševní projevy./ bezděčné pohyby, třesy, vibrace, záškuby, pocity elektřiny v těle, brnění, nárazy energie, pseudonemoci, poruchy příjmu potravy, zaujímání jog. pozic/asán/,muder, strach ze smrti a šílenství, , kolísání nálad, pocity úzkosti, hněvu, viny, deprese, zvýšené soucítění a nepodmíněná láska, neschopnost spát, vidění světla, hlasy, upadání do transu.
 • Psychologická obnova prostřednictvím návratu do centra psýchy – PSK vyhlíží jako kolosální bojiště, bitva mezi silami dobra a zla, jedinci jsou plně zaujati motivy smrti, zabíjení, obětování, mučednictví a posmrtného života. Sami pak prožívají jako centrum všeho dění, ztotožňují se s velkými vůdci světa, spasiteli, pány vesmíru.
 • Stavy posedlosti – jedinec má pocit , že jeho duše byla zachvácena a že je kontrolována jinou bytostí, zdá se jim, že je napadá, působí v nich zmatek, jde o jakousi démonickou bytost, zlého člověka, který se jich zmocnil prostřednictvím černé magie. Jedinec pak trpí antisociálními projevy, protizákonné jednání, vražedná agrese, sebedestrukce , deprese, sexuální promiskuity, deviace, drogy,
 • Šamanská krize – přes tzv. “šamanskou nemoc” k zážitku smrti a znovuzrození – prožitím této krize se člověk stává šamanem a je velice váženou osobou. Lidé v PSK napodobují rituály a jiné praktiky šamanů.
 • Zážitek blízkých setkání s UFO – setkání může vyvolat vážnou emoční a intelektuální krizi
 • Zážitky blízké smrti – zážitky spojené s umíráním a smrtí / egyptská a tibetská Kniha mrtvých,
 • Zážitky sjednocující vědomí (“vrcholné zážitky”) – jedinec prožívá pocit rozplynutí hranic vlastní osobnosti, a následné sjednocení s druhými lidmi, přírodou , nebo celým vesmírem.
 • Zážitky z minulých životů – aktivace centrálního archetypu, zážitky z jiných historických období a jiných zemí. Vynoření karmického prožitku může vysvětlit nepochopitelné aspekty našeho života.

Krizová intervence a návazná terapeutická práce

 • Vytvoření sociálního kontextu situace, kde prožitky mohou být akceptovány
 • Struktura bezpečí a hranic
 • Nalézt přiměřený způsob vyjádření emocí – zvuk, pohyb, umělecké vyjádření
 • Práce se sny
 • Zaměření pozornosti na probíhající proces – meditace
 • Osobní rituály k regulaci a uzemnění
 • Kontrola sil, které se tlačí
 • Využívání technik – práce s tělem, holotropního dýchání, jako katalyzátoru procesu
 • Pracovat na rozpoznání mapy cesty klienta, kterou do krize vstoupil

Kde hledat pomoc?

Když se vaše osobní transformace stane zároven osobní krizí, je dobré v ní nezůstávat sami. Odbornou pomoc vám může nabídnout centrum HOLOS, které se specializuje právě na řešení psychospirituálních krizí.

Krizová linka pro lidi v psychospirituální krizi 24 hodin denně:

MUDr. Milan Hrabánek
Telefon:  603 718 185
Email: holos@holos.cz

Holos - mezinárodní transpersonální centrum