Skip to main content

THALAMUS – brána vědomí

By 14. 6. 201715 srpna, 2018Odborná sekce, Zajímavosti

Jedná se o dva nejdůležitější orgány ve smyslu přijímání citových záchvěvů z nervového systému (práce Hypothalamu) a jejich bezprostředního přeposílání ke všem ostatním nervovým a žlázovým částem mozku (náplň činnosti Thalamu).

thalamusOrgány Hypothalamus a Thalamus jsou v mozkové části hlavy umístěny zhruba ve výši čela člověka. Jsou tedy úplně vnořeny do části Velkého mozku, s nímž je spojený právě Thalamus, skrze limbický systém – takzvanou základní vývojovou část Velkého mozku.

Umístění těchto dvou orgánů je zcela zásadně důležitým, neboť z jemnějšího pohledu tyto přenáší společně s citovým zachvíváním do mozku ono duchovní já, jež je základem vědomí člověka. Jejich činnost, která je zcela základní pro orgánovou nevědomou i vědomou – psychickou existenci lidského ducha, ovlivňuje lidstvo již od samého počátku inkarnace prvotních lidí do pozemského těla. Již tito lidé dávných dob znali také vysoký význam důležité posily tohoto místa v mozkové části. Tato posila se uskutečňuje znamením na čele. A to znamením rovnoramenného kříže. Poskytnutí tohoto znamení na čelo, člověkem povolaným ze Světla, nemá tak být jen samotným symbolickým aktem při křtu či zpečetění Světlu, jak to bývá obecně nahlíženo, nýbrž toto znamení přímo ovlivňuje právě oba orgány – Hypothalamus a Thalamus, posilujíc je ke správné činnosti. Znamení kříže na čele ovlivňuje tyto dvě nesmírně důležité části Malého mozku ke správnému a rovnoměrnému šíření duchovního Světla v mozkovém aparátu člověka. Má tak být poskytnutím tohoto znamení v posile rozpohybováno správné a zdravé přenášení duchovních citů k mozkové části, zabývající se myšlením a uskutečňováním činů – k Velkému mozku. Toto znamení na čele tak ovlivňuje aparát mozku svým zachvíváním ke zvýšené duchovní činnosti, a to právě především u těchto dvou částí – Hypothalamu a Thalamu.

Posílením činnosti Hypothalamu a Thalamu má vstoupit spolu s citovým zachvíváním do myšlenek člověka více světlého klidu a míru. Správná činnost těchto dvou částí má tak vždy přinášet větší vyrovnanost mezi citovým projevováním a rozumovou prací Velkého mozku.

Člověk, jenž správně využívá práci orgánů Hypothalamu a Thalamu, bude vždy zdravě a reálně uvažujícím, současně však bude i plně respektujícím svého ducha.

Vznešenost, míruplnost a ušlechtilost v jednání je zjevným průkazem správné činnosti orgánů Hypothalamu a Thalamu u člověka. Tyto orgány můžeme nejlépe posilovat každodenním uskutečňováním ušlechtilých činů pro druhé lidi. Tímto postupováním je totiž trvale udržováno silné a plnocenné zachvívání přenosu čistých citů ducha skrze Hypothalamus a Thalamus do Velkého mozku, jenž přeměňuje chtění ducha ke skutkům ve hmotě. Uskutečňování činů ku pomoci a podpoře bližních tedy významně posiluje činnost orgánů Hypothalamu a Thalamu.

Zůstávání pouze u myšlenek vytváří přitom často jen zesláblé přemostění citů přes tyto orgány k Velkému mozku. Tyto city pak nemají sílu k uskutečnění a jsou tedy zjevně o poznání slabšími než city, které dojdou k činu. Takový člověk musí pak více přidat na síle svého cítění při uskutečňování hlubokých pomáhajících činů pro bližní, neboť jedině převedením do viditelných forem – slov, písma, činů – posiluje současně zpětně tyto dva orgány Malého mozku, Hypothalamus a Thalamus, a tím si sám přivádí pro sebe více Světlého duchovního přílivu pomocí a inspirací, jež k němu proudí právě skrze další významnou část mozku Epifýzu – tzv. Šišinku mozkovou. Již Ježíš hovořil právě k tomuto přemostění, když učedníkům říkal, že jejich duch jest jistě hotov, ale tělo je slabé. Tím bylo Ježíšem myšleno právě ono úskalí, spočívající v zeslabené práci Hypothalamu a Thalamu, kde se přepojuje v přeměně síly impuls chtění ducha k uskutečnění skrze následné oddíly Velkého mozku. Uskutečnění chtění ducha v hmotný čin přináší člověku mnohonásobně silnější prožití zodpovědnosti, než je tomu v případě myšlenky. Přestože i v případě myšlenky je zodpovědnost z duchovního hlediska totožná s činem, hrubohmotné konání však přináší člověku v jeho zrání nejsilnější a tím nejcennější prožívání ve hmotě. Hrubohmotný čin nelze popírat. Hrubohmotné činy tak zcela zřetelně hovoří o zralosti ducha. Zralost ducha se pak současně rozvíjí při prožívání hrubohmotného konání. Vše ostatní snadno sklouzává do hloubání. Čin je projevem nesrovnatelně větší síly a přesvědčivosti v duchu o konkrétní věci. Sílu k tomuto projevu v činech podporují pak právě ve správném zachvívání mozkové orgány Hypothalamus a Thalamus.

Více Světla a lásky pro každodenní prožívání člověka zde na zemi spočívá proto, viděno z pohledu práce mozku člověka, z největší míry ve správné práci těchto dvou zmíněných orgánů – Hypothalamu a Thalamu. Ve správném a zdravém zachvívání těchto dvou částí Malého mozku je skryt často zmíněný – hledaný ideál lidského působení na zemi.

Tajemství pravého lidství je v plném rozvinutí harmonické práce těchto dvou orgánů mozku. Právě pak část Thalamus je úzce související s upravením dosud nezvládnutého, nevyrovnaného stavu mezi rozumem a citem. Člověk, který se tedy naučí ve správném užívání posily tohoto orgánu převádět své citové chtění ducha v uskutečňování zodpovědných hrubohmotných činů, je také na té nejsprávnější cestě ke znovunalezení míru a lásky ve svém nitru.

Takový jde pak pravou cestou ke Světlým výšinám, k nimž lne stále silněji jeho probuzené nitro – jeho duch.